Haberler
Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !
Haber Giriş Tarihi:01 July 2022 Friday

30 Haziran “Koruyucu Aile Günü” kutlu olsun.
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

ABD Yüksek Mahkeme Kararı ile “Üreme Sağlığı Hakkı”na sınırlama geliyor
Haber Giriş Tarihi:30 June 2022 Thursday

Öğrencilerden Derneğimize Anlamlı Ziyaret
Haber Giriş Tarihi:10 June 2022 Friday

75. Dünya Sağlık Asamblesi Ödül Töreni
Haber Giriş Tarihi:30 May 2022 Monday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
A- Çocuk ve Gençlerin Katılımı B- Kapasite Geliştirme ve Ağ
C- İzleme ve ÇHS uygulanması Raporlama D- Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması
Eğitim Dökümanları  

B - Kapasite Geliştirme ve Ağ

 
 • Çocuk ve Adalet Projesi
 
Kapasite Geliştirme Derneği (İnsan Hakları Ortak Platformu, İHOP) ile ortak yürütülen proje Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Proje’nin amacı çocuk ve adalet konusunu çocuk adalet sisteminin dışında tartışmaya açmak ve çocuğa yönelik olarak gerçekleşen haksız uygulamalarınsaptanmasını sağlamaktır. Projenin ilk toplantısı 24 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen Çocuk ve Adalet Toplantısı’dır.
 
‘Çocuklar açısından adalet nedir?’ ve ‘çocuklara karşı adil olma durumu nedir?’ konularının irdelendiği toplantıya Ege Üniversitesi, TBMM temsilcisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıçı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden olmak üzere konuşmacılar katılmış, adalet ve adil olmak, adalet ve insan hakları arasındaki ilişki ve adalet ve adil olma kavramı ile ilgili
çocuk ve yetişkinler arasındaki farklar konularında bilgiler sunmuşlardır.
 
Toplantının panel kısmında ise, panel üyelerinin yönlendirmesi ile konu toplantıya katılan çocuklar için ve/veya çocuklar ile birlikte çalışan politika oluşturucular, hükümet kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle tartışılmış,
toplantı raporu düzenlenmiştir.
 
Çocuklar için Adalet Projesi İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Çocuk Merkezi eşgüdümünde, Ankara Çocuk Hakları Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile sürdürülmektedir. Projenin amacı; Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de
yeralan çocuk haklarının, Türkiye’de hukuki ve politik çerçevede yer aldığı şekli ile çocuk koruma sistemine ve çocuklar ile çocuklar için çalışan meslek gruplarının tutum ve davranışlarına yansıtılması ve aktarılmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda proje kapsamında öngörülen özel amaçlar şunlardır:
 
1. Çocuk koruma sisteminin stratejik ortaklar ve projenin hedef grubu tarafından bilinmesinin ve anlaşılmasının sağlanması
 
2. Çocuk adalet sistemi yönetimi ve yaş ayrımcılığı hakkında araştırma planlanması ve gerçekleştirilmesi
 
3. Araştırmalar sonucunda derlenen bilgiler ışığında bir çerçeve hukuk tasarısı ve politikası taslağının oluşturulması 
 
Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi Araştırması ve Çocuk Ceza Adaleti Sistemi Odağında Kanunla İhtilaf Halindeki Çocukların Durumu Araştırması ile Literatür Taraması gerçekleştirilmiş ve ceza adaleti sistemi içinde bulunmuş olan çocukların durumunu
ve uğradıkları hak ihlalleri hakkında raporlar hazırlanmıştır. Proje kapsamında oluşturulan Çocuk Hakları Programlama Rehberi’nin amacı; sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, adalet, polis ve sosyal hizmetler alanında çalışan meslek elemanlarının
çocuklarla ilgili konularda hizmetlerini sunarken, daima çocukların haklarını göz önünde ve ön planda tutmalarını sağlamaktır. Bu rehberin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla gerçekleştirilen eğitici eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı katılmış ve çocuk hakları
temelli programlama eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmetiçi eğitim kapsamına dahil edilmiştir.
 
• Ankara Çocuk Hakları Platformu 
 
Platformun kurucu üyesi olan, sekreteryasını yürüten ve websitesini düzenleyen UÇM, Platform çalışmaları çerçevesinde birçok toplantı ve savunuculuk etkinliği yapmış, Cenevre’de gerçekleşen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20. Yıl etkinliklerinde Platformu
temsil etmiştir.
 
• 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı etkinlikleri kapsamında 20 çocuk ile birlikte TBMM’ye gidilmiş, siyasi parti grup başkanlarıyla çocuk haklarına ilişkin mevcut durum hakkında görüşmeler yapılmış ve TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin başkan vekilleri ile iç hukukun sözleşme ile uyumu, çocuk haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve uygulama problemlerine değinilmiş, konunun önemi vurgulanmıştır.
 
• 10 Şubat 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı’na ziyarette bulunulmuş ve çocuk adalet sistemindeki sorunlar Bakanlık temsilcilerine iletilmiştir. 
 
• 25 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mr. Thomas Hammarberg başkanlığında oluşturulan heyete çocuk hakları ve uygulamada yaşanan sıkıntılar hakkında brifing vermiştir.
 
• TBMM ve Yasama Derneği tarafından düzenlenen sivil toplumun yasa yapım sürecine katılımı toplantısı TBMM’de gerçekleşmiştir. Bu toplantıda UÇM platform adına çocuk hakları ve çocukların yasa yapım sürecine katılımı konularında bir sunum yapmıştır. Çocuğa karşı Şiddeti Önleme Kampanyası (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi desteği ile)
 
• Sivil Sesler Festivali (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve UÇM)
 
• TBMM’de lobi etkinlikleri (UÇM ve Yasama Derneği ile)
 
• Save the Children ile kapasite geliştirme toplantıları (UÇM desteğiyle)
 
• NDI ile politika geliştirme ve kapasite geliştirme toplantıları 
 
• Yargı reformu savunuculuk faaliyetleri (UÇM ve İnsan Hakları Ortak Platformu (IHOP) ile)
   Platform’un websitesi: www.ankaracocukhaklari.org
 
• Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS)
 
ECPAT International ile 2008-2009 döneminde uygulanan bir proje ile ICC’nin desteğiyle kurulan ÇTCS Önleme Ağı, 2009-2010 döneminde birçok faaliyet gerçekleştirmiş olup ağın websitesini ve sekreteryasını yürütmektedir (www.ctcs-mucadele.
net). Uluslararası Çocuk Merkezi 2011 yılında ECPAT International üyesi olmuştur.
 
• Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmaliyle Mücadele Günü kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı işbirliğiyle düzenlenen ‘Çocuğun Cinsel Sömürüsü’ konulu paneli gerçekleştirilmiştir.
 
• ECPAT International’ın “Çocuklar için Güvenli Kurumlar Oluşturmak: Eğitim Araçları” başlıklı yayını Türkçe’ye çevrilmiş ve yayına hazırlanmaktadır. UÇM ve ECPAT International’in desteğiyle, ağı ve çalışmalarını tanıtan iki broşür hazırlanıp bastırılmıştır. 
 
• 2010’da STK’larla Ankara ve Istanbul’da STGM’nin desteğiyle iki strateji geliştirme toplantısı yapılmıştır, konu ve yapılabilecekler STK temsilcilerine aktarılmıştır.
 
• Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) eğitimlerinde çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü konusunda katkı verilmiştir.CTCS Mücadele Ağı, TBMM’de Mart 2010’da kurulan “Kayıp Çocuklar ve Çocuk Hakları Araştırma Komisyonu”na aktif şekilde katılmıştır.
Araştırma Komisyonu’nun raporuna katkı verilmiştir. 
 
• CTCS Mücadele Ağı, 22-23 Ocak 2011 tarihinde UÇM’nin desteği ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Destek-TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) mali desteğiyle toplanmış ve yeni faaliyet yılına başlamıştır. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı adına Uluslararası Çocuk Merkezine sağlanan kaynak ile, çocukların ticari cinsel sömürüsü üzerine bir rapor hazırlanmış ve bu, rapor Kasım 2011 tarihinde Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında yapılacak etkinlikler ile duyurulmuştur.
 
• Uluslararası Çocuk Merkezi, ağın çalışma amaçları kapsamında Uçan Süpürge Derneği tarafından hazırlanan erken ve zorla evliliklerin önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması kampanyasına destek vermiştir.
 
• Sağlık Çalışanları için Çocuk Hakları Eğitimi İnsiyatifi – CRED-PRO
 
2006 yılından bu yana devam etmekte olan CREDPRO ve UÇM işbirliği, 2010-2012 döneminde Türkiye’ye yoğunlaşma kararı almıştır. Bu çerçevede, İngilizce eğitim materyali Türkçe’ye çevrilmiş, bu çeviri üzerinden bir seri danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği ve Türkiye Hemşireler Derneği desteklerini vererek “Sağlık Çalışanları için Çocuk Hakları Eğitimi İnsiyatifi”ne ortak olmuşlardır.
 
13 Aralık 2010 tarihinde yeni bir toplantı yapılarak ilgili paydaşların katılımı ile sağlık çalışanları için çocuk hakları eğitiminin sürdürülebilir ve yapılandırılmış bir plan ile uygulanmasını hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
 
• CRED-PRO müfredatı 2011 yılında T.C. Sağlık Bakanlığının uluslararası eğitim programına dahil edilmiş ve toplam üç eğitim yapılmıştır. Bu çalışmanın yanısıra, CRED-PRO programı birçok ulusal ve uluslararası konferans, kongre, eğitim ve toplantıda sunularak konu ile ilgili bilginin yayılması ve ilgi/talep oluşması sağlanmaktadır. Bu toplantılardan bazıları yanda sıralanmıştır.
 
• Whistler Kanada’da 25-30 Ekim 2009 tarihinde gerçekleşen Uygulamalarda Çocuk Hakları -Child Rights in Practice (CRIP) Konferansı’na UÇM aşağıdaki etkinliklerle katılmış ve katkı vermiştir:
 
• Erken Çocuklukta Çocuk Hakları Göstergeleri
• Erken Çocuklukta Çocuk Hakları Göstergeleri ile ilgili bir çalıştay
• CRED-PRO küresel faaliyetleri ile ilgili bir araştırma sunumu
 
• 9 Ekim 2009 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilen 5. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’nde CREDPRO’nun tanıtımı
 
• 20 Mayıs 2010 Sağlık Bakanlığı Uluslararası eğitim programında CRED-PRO ile ilgili yarım günlük sunum ve çalıştay (Afgan sağlık çalışanları için) 
 
• 13 Temmuz 2010 Sağlık Bakanlığı uluslararası eğitim programında CRED-PRO ile ilgili yarım günlük sunum ve çalıştay (Türki Cumhuriyetleri’nden gelen sağlık çalışanları için)
 
• 2010 yılı içerisinde CRED-PRO çalışmaları çerçevesinde hizmet vermeye başlayan Global Alliance for Children’s Rights and Health Equity adlı websitesi UÇM tarafından yürütülmüştür: www.allianceforchildrensrights.org 
 
• 27 Ağustos 2010 Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde çocukların hastanede yaşadıkları sorunlar ve istekleri ile ilgili çocuklarla toplantı 
 
• ESSOP (Avrupa Sosyal Pediatri Derneği) 2010 toplantısı öncesi ESSOP yönetim kurulu üyesi Tony Waterston ile ESSOP üyelerine yönelik çocuk hakları ile ilgili araştırma ve daha sonra araştırma sonucunun ESSOP Kongresi’nde sunumu.
 
• Uygulamalarda Çocuk Hakları Kongresi’nde CREDPRO Güney Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu sunumu
 
• CRED-PRO online survey hazırlığı ve sonuçların Uygulamalarda Çocuk Hakları Kongresi’nde sunumu 
 
• Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nde CRED-PRO sunumu
 
• Çankaya Belediyesi çocuk hakları ve sağlık eğitimi semineri
 
• UÇM Ergen Sağlığı Eğitimlerinde ergen hakları ve sağlık sunumları
 
• 28 Temmuz 2011 Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen toplantıda Hasta Çocuğun Hakları Paneline katılım
 
• Internette Çocuk Güvenliği
 
Avrupa Birliği’nin Güvenli İnternet Programı, UÇM’nin çocuk hakları ile ilgili çalışmalarından etkilenerek Varşova’da 27-30 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen ‘Çocuklar ve Gençler için Internette Güvenli Ortamlar Yaratmak’ konulu 4. Uluslararası Konferans’a
Türkiye’den UÇM’yi davet etmiştir. Konferans sonucunda UÇM, Avrupa Birliği Güvenli Internet ağına katılmıştır. Bu toplantı sonucunda çocukların Bilkent Üniversitesi öğrencisi gençlerle internet kullanımında güvenli pratikleri ve çocuk haklarını teşvik eden bir websitesi yaratmışlardır: (http://www. cocukhaklariizleme.org/cocukhaklari/)
 
Çocukların güvenli internet kullanımı faaliyetleri 9 Şubat 2011 tarihinde Dünya Güvenli İnternet Günü etkinliklerine katılım ve 20-21 Eylül 2011 Çocukların İnternet Güvenliği Avrupa Toplantısı’na katılım ile devam etmiştir.
 
Ayrıca UÇM’nin Çocuk Danışma Grubu üyesi çocuklarla da düzenli güvenli internet çalışması yapılmaktadır. Bu doğrultuda Çocuk Danışma Grubu üyeleri okullarda çocuk hakları ve güvenli internet sunumları yapmaktadır.
 
• “Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” Projesi
 
“Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” projesi, Genç Hayat Vakfı tarafından yürütülen, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin açmıs olduğu, sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin
Çocuklari Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakı ile gerçekleştirilen bir projedir.
 
Toplam 8 ay sürecek olan projenin genel hedefi; Türkiye’de çocuğa yönelik aile içi şiddetin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, kamuoyunda konu ile ilgili farkındalık yaratmak, STK’ların ve çatı kurumların konuya dikkatlerini çekmek ve oluşturulan politika belgesi aracılığıyla çocuğa yönelik aile içi şiddetin önlenmesi için, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda, karar vericilere baskı uygulamak, projenin diğer hedefleri arasındadır.
 
Projenin hedef grupları; sivil toplum kuruluşları ve çatı organizasyonları, kanun ve politika yapıcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve medyadır.
 
Proje kapsamda, ilk olarak İstanbul’da, danışman ve psikologlarla birlikte, 50 ikinci kademe ilköğretim okulunda, 12-15 yaş arasında 450 çocukla aile içi şiddete yönelik bir araştırma yapılacaktır. Projenin ikinci aşamasında, araştırma raporu yayınlanacak ve elde edilen veriler gerçekleştirilecek bir panelle, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve ilgili
kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Proje sonunda, tartışılan konulardan oluşturulan politika belgesi karar vericiler ile paylaşılacaktır.
 
Projenin tüm faaliyet ve aşamalarında, çocuk odaklı ve çocuk haklarına duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi ve her zaman çocukların bireyselliğine ve kişiliğine saygının gözetilmesine öncelik verilecektir. 
 
• Türkiye’de Çocukların Şiddete Karşı Korunması için Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi
 
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği, 2011-2015 ülke programı çerçevesinde çocuğa karşı şiddetin önlenmesine ilişkin önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, müdahale sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilgili stratejilerin belirlenmesi
konusunda UÇM’nin de dahil olduğu bir grup STK ile yerelde sivil toplum kuruluşlarının çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi, izlenmesi ve gerekli savununun yapılması konusunda güçlendirilmesi ve sivil toplum ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başlamıştır. Çalışma, 2011-2013 yılları arasında sürdürülecektir. UNICEF Türkiye Temsilciliği, UÇM’ye yerel STK’larına çocuğa karşı şiddetin izlenmesi, raporlanması ve yerel ağlar kurulması konusunda katkı vermesi için çağrıda bulunmuştur.
 
 
 
 
 
Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012